Foto: Susanne Skyllerstedt

Foto: Susanne Skyllerstedt

Vårt biståndsarbete

När Vi-skogen inledde sin verksamhet 1983 planterades träd för att stoppa ökenspridningen i Kenya. Under åren har verksamheten breddats och utvecklats. Att samplantera träd och grödor, så kallad agroforestry, för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

Prioriterade arbetsområden

Vi-skogens prioriterade arbetsområden är:

• Hållbart klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry och rätt till mat
• Starka bondeorganisationer
• Jämställdhet
• Ekonomisk trygghet

Hållbart klimatanpassat jordbruk

Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika. Genom att använda sig av metoden agroforestry kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk, trots torka och översvämningar, och metoden säkrar familjernas tillgång till mat. Fler positiva egenskaper är att agroforestry ökar den biologiska mångfalden, ger mer fukt i jorden, ökar bördigheten och minskar jorderosionen. Agroforestry bidrar också till att rädda de naturliga skogarna och minska klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

Bondeorganisationer

För att resultaten ska bli ännu mer långsiktigt hållbara arbetar Vi-skogen i partnerskap med lokala organisationer i östra Afrika. Vi-skogen har länge arbetat  med rådgivning till bondegrupper, men målet är att organisationerna ska stå för denna rådgivning hos bönderna. Under 2012 började Vi-skogen att stödja lokala,  regionala och nationella bondeorganisationer och har också bidragit till att bygga upp konsortier i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. I dessa konsortier ingår Vi-skogen, samt fyra till sex bondeorganisationer. På detta sätt ökar hållbarheten och det lokala ägarskapet i länderna runt Victoriasjön.

Jämställdhet

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Bristen på jämställdhet innebär att de inte har makt och inflytande över sina egna liv. I Vi-skogens arbete för jämställdhet fokuserar vi på att kvinnor i östra Afrika fritt ska bestämma över sin ekonomiska utveckling och delta politiskt.  Genom att ställa om sitt jordbruk till agroforestry ökar produktionen av grödor, vilket också förbättrar villkoren för kvinnor.  Metoder som sparar energi, så som vedsnåla spisar och biogasanläggningar, gör situationen bättre för kvinnorna. Spar- och lånegrupperna stärker jämställdheten då kvinnornas får större inflytande över hur familjens pengar används.

Ekonomisk trygghet

I fattiga länder saknas många gånger effektiva banksystem och särskilt stor är bristen på finansiella tjänster på landsbygden. Genom att organisera sig i spar – och lånegrupper kan bönder spara och investera i sina verksamheter. Med möjlighet att låna pengar blir familjerna inte heller lika sårbara för akuta utgifter som mediciner och sjukhusbesök.
För att öka sina inkomster är det viktigt att människor ser sitt jordbruk som en företagsverksamhet. Med stöd från Vi-skogen kan bönderna utveckla sina företag och i grupp strategiskt planera sitt jordbruk utifrån analyser av marknaden. De får utbildning i grundläggande företagsekonomi, och analyserar sina resultat gemensamt. Genom att gå samman kan de förhandla bättre priser och göra gemensamma vinster i inköp av fröer och andra nödvändigheter.

Fler sätt