Foto: Riccardo Gangale

Foto: Riccardo Gangale

Var kommer pengarna till Vi-skogens verksamhet ifrån?

Vi-skogens intäkter uppgick  2015  till närmare 71,2 miljoner kronor. 23 procent av pengarna kom från Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete.

Hur får ni pengar från Sida?

Alla organisationer som stöds av Sida skickar in en ansökan var tredje år. För att få bidrag krävs att de pengar som organisationerna samlat in täcker minst 10 procent av biståndsprojektens kostnader. Sida skjuter till de resterande 90 procenten. Om organisationen inte samlar in pengar, kan den inte heller få bidrag från Sida.

Hur höga är administrationskostnaderna?

10 procent av Vi-skogens omsättningen 2015 gick till insamlingskostnader, 10 procent till administration och kommunikation och 1 procent till produktionskostnader. Med omsättning menas de totala intäkterna under ett år. 79 procent gick till ändamålet.

Vad betyder det att ni har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll?

Vi-skogen har ett 90-konto för insamling som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen är etisk och professionell och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet.  Du bör aldrig lämna bidrag till en organisation som inte granskas av Svensk Insamlingskontroll. Här godkänns bara organisationer som har skäliga insamlingskostnader och sunda marknadsföringsmetoder.

Varför behövs administration?

Administration behövs för att kunna ha en god ekonomisk redovisning med planering, uppföljning, internkontroll och rapportering av hur vi använder våra pengar. Till administrativa kostnader räknas kostnader för personal, IT och telefoni, hyra för kontorslokal, kontorsutrustning, revisorsarvoden med mera. Utan en bra fungerande administration kan vi inte vara en ansvarsfull bidragsmottagare eller arbetsgivare. Den är nödvändig för att kunna arbeta långsiktigt, använda pengarna rätt och ha en god kvalitet i det vi gör.

Till vad går pengarna?

Insamlade pengar används i våra långsiktiga projekt runt Victoriasjön. Vi-skogen arbetar främst för att ge fattiga småbönder bättre levnadsvillkor och stärka deras inkomster. Detta görs genom rådgivning och utbildning av bönder och bondegrupper i bland annat jordbruksmetoden agroforestry. Genom att odla olika sorters träd och grödor tillsammans ökar bördigheten i jorden, träden motverkar erosion och bönderna är bättre skyddade mot klimatförändringarnas effekter. Läs mer om våra arbetsområden här

Hur vet jag att pengarna ”kommer fram”?

Vi-skogen har egna kontor i alla projekten, för närvarande sex stycken i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. Den ekonomiska redovisningen sköts av lokalt anställd personal. Kontroll och revidering av bokföring och interna rutiner sker regelbundet av extern revisor. Uppföljning sker framför allt från Vi-skogens programkontor i Nairobi. Ledningen i Stockholm och den lokala ledningen i de olika länderna möts ett par gånger per år för att göra avstämningar. Auktoriserad revisor är Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förtroendevald revisor är Carl-Olof Bengtsson.

På vilket sätt kontrollerar ni att pengarna används rätt?

Vår lokalt anställda personal har ansvar för att verksamheten genomförs enligt projektdokument och budget. Vi har väl genomarbetade ekonomiska rutiner. Inför ett projekt görs en förstudie, under projekttiden följs verksamheten upp och utvärderas. Varje projekt i fält och hela vår samlade bokföring granskas av revisionsfirman KPMG. Våra Sida-bidrag kanaliseras genom organisationen We Effect ( tidigare Kooperation Utan Gränser) som också gör en systematisk och kontinuerlig uppföljning av att bidragen används på rätt sätt.

Var kan jag få läsa ert senast bokslut?

Varje år presenterar stiftelsen Vi-skogen en verksamhetsberättelse för styrelsen. Styrelsen är tillsatt av Kooperativa Förbundet (KF) som beslutar om ansvarsfrihet för det gångna året. Den ekonomiska berättelsen och revisionsrapporten finns att läsa i vår verksamhetsberättelse. Vi-skogen verksamhetsberättelse 2015

Placerar ni pengar i aktier och finns det i så fall en policy för hur de placeras?

Vi-skogens styrelse har beslutat om en policy för konsolidering och kapitalplacering. Enligt den får vi ha tillgångar placerade på bankkonto, i ränte-, obligations- och aktiefonder samt i ideella placeringar. Vi spekulerar inte med våra pengar, vi placerar bara pengar där risken är låg. Vår policy för kapitalplacering kan du läsa här (pdf)

Vilka får hjälp av Vi-skogen och varför?

Vi arbetar med fattiga bondefamiljer som främst lever på vad deras jordbruk ger. Arbetet sker oftast tillsammans med  bondegrupper,  eftersom det är mer kostnadseffektivt och uppmuntrar grupperna att utvecklas till formella organisationer som tillexempel kooperativ eller bondeorganisationer. Dessa kan bättre tillvarata bondefamiljernas intressen och öka deras inkomster.

Har ni bevis för att de pengar jag ger verkligen innebär att människor får det bättre?

Våra projekt utformas alltid i samverkan med de människor som berörs av projekten. Att fattiga människor själva är med i hela processen, från planering till genomförande, är den bästa garantin för att projekten verkligen hjälper människor att ta sig ur fattigdomen och att de positiva resultaten håller på lång sikt. Kontinuerligt görs utvärderingar för att se hur vårt arbetssätt fungerar och fortlöpande sker anpassningar efter framkomna resultat. Lärdomarna för vi vidare till kommande projekt.

I vilka länder arbetar Vi-skogen?

Vi finns i fyra länder; Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania, som ligger runt Victoriasjön i Afrika. Vårt arbete styrs av styrelsen som består av representanter från Kooperativa Förbundet och Coop. Fördelningen mellan länderna under 2015 såg ut så här: Uganda 12 %, Rwanda 15 %, Kenya 30 %, Tanzania 19 %, Programkontoret i Kenya 23 %, Stockholm 1%.

Kan jag få veta i vilket land just mina pengar används?

Generellt sett arbetar vi inte med öronmärkning av pengar som kommer in till vår verksamhet. För att kunna säga exakt vart en insamlad summa tar vägen skulle det krävas mycket administration som kostar pengar.

Kan ni garantera att pengar inte ”försvinner”?

Ingen organisation kan lova att den aldrig drabbas av brottslig verksamhet. Vi har projekt i länder där bristande administrativ kapacitet och hög korruption är en del av den verklighet vi arbetar för att förändra. Den enda garanti vi kan lämna är att vi gör allt vi kan för att ha ordning och reda på vår administration och bokföring. Vid en eventuell stöld, bedrägeri eller kontraktsbrott gör vi en polisanmälan. Läs vår policy om antikorruption här (pdf)

Vi-skogen är med i FRII, vad innebär det?

Vi-skogen och andra seriösa insamlingsorganisationer är beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har paraplyorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) skapat en kvalitetskod som består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar och se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Läs mer om Frii:s kvalitetskod

Fler sätt