Är träd verkligen lösningen?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Nej, trädplantering är inte en slutlig lösning på den globala uppvärmningen, men det ger oss mer tid att byta till hållbara energikällor och att minska och effektivisera energianvändningen. Tid behövs eftersom växthuseffekten påverkar oss…

Läs mer

Har trädplantering någon miljöpåverkan?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Ja, bland annat genom att den förbättrar utarmad mark, motverkar erosionsproblem, förbättrar lokalklimatet, ökar tillgången på vatten i marken och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och…

Läs mer

Finns det några sociala effekter av trädplanteringen?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Ja, Vi-skogens främsta syfte är att bidra till minskad fattigdom och en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning är en positiv bieffekt. Genom agroforestry förbättras böndernas produktion och familjernas försörjning. Träden ger ved, virke, foder…

Läs mer

Hur säkerställs kolbindningen?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Vi-skogens klimatkompensation är certifierad. Det innebär att trädplanteringarna kontrolleras regelbundet så att kolbindningen säkerställs. När träd dör eller avverkas planteras nya. För att trädet ska kunna växa ordentligt gallras planteringarna. I Vi-skogens beräkning av…

Läs mer

Hur tar träd bort koldioxid ur atmosfären?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Kol är den viktigaste byggstenen i träd och när träden växer upp binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nya träd som planteras som en kolsänka, det vill säga att de bidrar…

Läs mer

Vad innebär klimatkompensation genom Vi-skogen?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Genom Vi-skogens rådgivning kring trädjordbruk, s.k. agroforestry samplanterar bönder träd och grödor på sina marker. Vi-skogens syfte är att minska fattigdomen och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning via trädplanteringarna blir en…

Läs mer

Varför ska man klimatkompensera?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Klimatet blir allt varmare på jordens yta. Det beror främst på att vi förbränner fossila bränslen som t.ex olja och kol. Vid förbränningen bildas koldioxid, en av de växthusgaser som bidrar till jordens uppvärmning….

Läs mer

Vilka klimatkompenserar?

15 maj, 2012 · Inga kommentarer

Vi-skogen samarbetar med företag som ingår i frivilliga åtagande att kompensera utsläpp genom Vi-skogens arbete. Det är inte en del av Kyotoavtalets Clean Development Mechanism eller den europeiska handeln med utsläppsrätter. Vi ser klimatkompensationen…

Läs mer

Vad är klimatkompensation?

21 mars, 2012 · Inga kommentarer

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser från affärsverksamhet i Nord kompenseras genom att koldioxid binds eller minskas på en annan plats. Det kan ske genom att fler träd planteras eller genom investeringar i förnyelsebar…

Läs mer

Är klimatkompensation avdragsgillt?

5 januari, 2012 · Inga kommentarer

Får en organisation/företag dra av sina kostnader för klimatkompensation? Svaret på frågan har varit osäkert. Nu har detta avgjorts i och med en dom meddelad 19 september 2014 av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). De har…

Läs mer