Är klimatkompensation avdragsgillt?

5 januari, 2012 · · Inga kommentarer

Får en organisation/företag dra av sina kostnader för klimatkompensation? Svaret på frågan har varit osäkert. Nu har detta avgjorts i och med en dom meddelad 19 september 2014 av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). De har i beslutet meddelat att de anser att klimatkompensation inte skall vara avdragsgillt. Ärendet gäller VER, verified Emissions Reduction, vilket är samma slags klimatkompensation som Vi-skogen tillhandahåller.

Det har varit många turer.

Skatteverket nekade Saltå Kvarn AB avdrag för deras utgifter för klimatkompensation då verket ansåg att utgifterna var att jämställa med en icke avdragsgill gåva, eftersom de anser att ingen motprestation tillhandahållits och att det saknas samband mellan den egna verksamheten och den som stöttats med bidraget.

Med anledning av Skatteverkets beslut valde allmänna ombudet att adressera frågeställningen till Skatterättsnämnden (SRN). SRN kom istället fram till att Saltå Kvarn AB hade avdragsrätt för sina utgifter och att klimatkompensation skall anses utgöra momspliktig omsättning av tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrade på SRN:s besked på så sätt att avdrag inte medges för inköp av klimatkompensation om det inte finns ett mycket starkt samband mellan den egna verksamheten och den som stöds. HFD menar att det inte föreligger någon motprestation.

Även om gåvor och bidrag enligt huvudregeln inte är avdragsgilla medges enligt praxis ändå avdrag i vissa situationer, te x om betalningsmottagaren tillhandahåller viss motprestation (t ex som många gånger är fallet vid sponsring) får avdrag ske för så stor del av utgiften som svarar mot värdet av motprestationen. Vidare kan avdragsrätt föreligga för gåva och bidrag om det finns en stark anknytning mellan den egna verksamheten och den verksamhet som stöds, även om ingen motprestation erhållits. Så har tex byggeriet Falcon medgetts avdrag för bidrag till en förening som bedriver falkprojekt.

Företag som klimatkompenserar bör vid tveksamhet kring avdragsrätt öppet redovisa utgiften.

Läs domen här (pdf)

Fler val

Comments are closed.