Träd kan hjälpa Kenyas kvinnor att växa

3 maj, 2012 · Jämställdhet/Nyheter · 1 kommentar

Ida Svartholm


Maktskillnader och ojämlika villkor. Kvinnor inom jordbruket i Kenya är missgynnade trots att de har en viktig roll att spela. Men med utbildning i agroforestry kan deras position stärkas och ett mer jämställt samhälle formas.

Det är regnperiod och omgivningarna är gröna och vackra kring den lilla byn Gotkachola vid Victoriasjön. Där bor Eunice och William Konditi som tillsammans driver sitt jordbruk på drygt fem hektar. De berättar att om bara någon månad, när regnen har slutat falla, kommer den här miljön ha förvandlats till ett förtorkat och bistert landskap.

Traditionella könsroller i Kenya

Gotkachola ligger i västra Kenya, i ett område som är väldigt utsatt för torka. De som drabbas hårdast av torkan är de fattigaste, och i synnerhet kvinnor. Om regnen uteblir måste vattnet hämtas från sjön flera kilometer bort, och att hämta vatten är enligt traditionen en kvinnlig syssla. Könsrollerna här är starka, precis som i många andra kulturer, och det är tydliga skiljelinjer mellan kvinnligt och manligt.

Männen har makten

I Kenya har kvinnor generellt mindre makt än män. Det är männen som har hand om pengarna i hushållet, har äganderätt och arvsrätt till marken och nästan alltid det sista ordet i beslutsprocesser. Många kvinnor står utan rätt att ärva, äga och förvalta mark. Undersökningar visar att trots att 40 procent av kvinnorna i Kenya arbetar på småskaliga jordbruk, får de endast ta del av en procent av jordbrukets omsättning (se källa). Så trots den nyckelroll kvinnorna har inom jordbruket är de fortsatt missgynnade jämfört med männen.

Mer jämställdhet ger harmoni

Eunice och William kom i kontakt med Vi-skogen 2008 och har sedan dess tillämpat agroforestry på sin gård. Detta har hjälpt dem att tackla problemet med torka och de har en större trygghet i sin försörjning nu. De tycker sig också se att deras förhållande har blivit mer jämställt sedan de började med agroforestry.

- Innan vi började arbeta med Vi-skogen gjorde vi våra arbetssysslor var för sig, jag på gården och hon i köket. Men vi försöker dela på arbetet och det är mer harmoni i familjen nu, berättar William.

Agroforestry ger kvinnor möjligheter

Många kvinnor inom det småskaliga jordbruket skulle ha mycket att vinna på att tillämpa agroforestry. Ett odlingssystem som inte kräver stora ekonomiska eller tekniskt avancerade investeringar, men som kan ge mycket större avkastning, både i skördar och i mångfald. Det kan bespara kvinnorna från att gå långa sträckor för att samla ved och foder, som de istället kan skörda från sin egen gård.

- Förut fick vi gå och samla ved, eller köpa från andra som har samlat. Men nu har jag mer än tillräckligt här hemma, berättar Eunice Konditi. En mindre trädplantering kan spara en kvinna upp till 180 minuter per dag. Tid och energi som hon kan lägga på mer inkomstbringande arbete, som till exempel egen produktion och förädling av frukt och grönsaker.

Kulturella tabun ett hinder

Men det är ingen självklarhet för en kenyansk kvinna att ha tillgång till träd. Enligt traditionen är kvinnor fråntagna rätten att plantera träd. Kulturella förbud och tabun skrämmer kvinnor från att plantera träd genom att säga att de riskerar att bli änkor eller infertila.

- Vår kultur tillåter inte kvinnor att plantera träd, det anses vara ett dåligt omen. Men efter att ha fått utbildning av Vi-skogen kan jag nu vara med och plantera, berättar Eunice.

Det är inte heller bara kvinnor som begränsas av de kulturella normerna. – Kulturen tillåter inte mig att laga mat, men jag hjälper ändå till i köket, säger William.

Förändring steg för steg

Dessa kulturella tabun är djupt rotade och har ofta större inflytande över människors handlingar än formella lagar och är svåra att förändra. Men genom att utbilda människor och ifrågasätta dessa tabun kan förändring ske.

- Vi försöker förändra lite i taget. Även om vi till viss del måste följa kulturen, kan vi göra saker som också står i kontrast till den, säger Eunice med ett skratt.

I framtiden hoppas William och Eunice att deras arbete har inspirerat många fler att börja med agroforestry.

- Vår dröm är att många har tagit till sig de här metoderna om några år och att det har stärkt hela bygden här.

Källa Kiptot E. and Franzel S. 2011. Gender and agroforestry in Africa: are women participating? ICRAF Occasional Paper No. 13. Nairobi: World Agroforestry Centre

Text: Hannes Kjörnsberg

Fler val